Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tiltak for deg som ikkje meistrer kvardagen som før. Det kan gjelde personleg stell, matlaging, reinhald, deltaking i sosiale samanhengar eller andre daglege aktivitetar. Rehabiliteringa skjer i eigen heim og nærmiljø.

Målet for kvardagsrehabilitering er å:

 • Auke livskvalitet og meistring
 • Redusere og utsetje behovet ditt for meir omfattande kommunale tenester
 • Leggje til rette for at ein kan bu lengre heime
   

Krav til søkjar:

 • Har hatt eit brått eller gradvis funksjonsfall
 • Er motivert for å endra sin eigen situasjon og bli meir aktiv
 • Kan ta imot instruksjon, og er interessert i å trene i eigen heim og nærmiljø.
 • Bur heime
   

Korleis føregår rehabilitering i heimen?

 • Eit tverrfagleg team med fysioterapeut, ergoterapeut og heimetenesta gjer ei systematisk kartlegging.
 • Vi kjem heim til deg og vil saman med deg trene på det du synest er viktig å meistre i kvardagen. For å oppnå dette jobbar vi intensivt saman med deg i ei avtalt tidsperiode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje undervegs.
   

Korleis søkjer eg?

Du må opphalde deg i kommunen. Søknadsskjemaet finn du under

Søknadsskjema
Du kan og få søknadsskjemaet på kommunehuset eller på tenestekontoret på sjukeheimen.

Send søknad til

Fjaler kommune
Helse- og omsorg
Dalsvegen 81
6963 Dale i Sunnfjord
 

Kva kostar tenesta?

Tilbod om rehabilitering i heimen er gratis.

Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26