Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Kreftomsorg i Fjaler kommune

Fjaler kommune har kreftksjukepleiar tilsett i 30% stilling. Kreftomsorga i kommunen er eit lågterskeltilbod, der både pasient og pårørande kan ta direkte kontakt. Kreftsjukepleiar kan kontaktast i alle fasar av kreftsjukdomen.

Kreftsjukepleiar og ressurssjukepleiar er fagpersonar som:

 • kan reise på heimebesøk
 • har tid til å lytte
 • kan vere ein ressursperson for den kreftramma og deira pårørande
 • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
 • kan hjelpe å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte
 • kan bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte
 • kan kartlegge den enkelte sine behov
 • er ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller der barn er pårørande
 • har oversikt over relevante tilbod og tenester som kan passe for deg og dine pårørande
 • skal bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunen


Korleis komme i kontakt med kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar

Du kan ta kontakt sjølv eller be legen din, sjukehuset eller andre om å formidle kontakt.

 

Pallativt rom i Fjaler kommune

Kommunen har eit rom ved Fjaler sjukeheim for personar med behov for lindrande behandling. Eit slik rom kan nyttast ved alvorleg sjukdom eller i livets sluttfase, og er tilrettelagt for at pårørande kan vere med under opphaldet.

 

Kontakt oss:

Tenestekontoret ved Fjaler sjukeheim
Telefon: 57 73 81 26       

Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26