Kreftomsorg i Fjaler kommune

Fjaler kommune har kreftksjukepleiar tilsett i 30% stilling. Kreftomsorga i kommunen er eit lågterskeltilbod, der både pasient og pårørande kan ta direkte kontakt. Kreftsjukepleiar kan kontaktast i alle fasar av kreftsjukdomen.

Kreftsjukepleiar og ressurssjukepleiar er fagpersonar som:

  • kan reise på heimebesøk
  • har tid til å lytte
  • kan vere ein ressursperson for den kreftramma og deira pårørande
  • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
  • kan hjelpe å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte
  • kan bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte
  • kan kartlegge den enkelte sine behov
  • er ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller der barn er pårørande
  • har oversikt over relevante tilbod og tenester som kan passe for deg og dine pårørande
  • skal bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunen


Korleis komme i kontakt med kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar

Du kan ta kontakt sjølv eller be legen din, sjukehuset eller andre om å formidle kontakt.

 

Pallativt rom i Fjaler kommune

Kommunen har eit rom ved Fjaler sjukeheim for personar med behov for lindrande behandling. Eit slik rom kan nyttast ved alvorleg sjukdom eller i livets sluttfase, og er tilrettelagt for at pårørande kan vere med under opphaldet.

 

    

Bente S Solheim
Leiar tenestekontoret
E-post
Telefon 57 73 81 26
Charlotte Bjørvik
Kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar
E-post
Telefon 57 73 81 53
Mobil 952 55 930
Katrine Vesterås
Ressurssjukepleiar
Telefon 57 73 81 42
Mobil 414 64 562