Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Kreftomsorg i Fjaler kommune

Fjaler kommune har kreftksjukepleiar tilsett i 30% stilling. Kreftomsorga i kommunen er eit lågterskeltilbod, der både pasient og pårørande kan ta direkte kontakt. Kreftsjukepleiar kan kontaktast i alle fasar av kreftsjukdomen.

Kreftsjukepleiar og ressurssjukepleiar er fagpersonar som:

 • kan reise på heimebesøk
 • har tid til å lytte
 • kan vere ein ressursperson for den kreftramma og deira pårørande
 • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt
 • kan hjelpe å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte
 • kan bidra til å skaffe praktisk hjelp og støtte
 • kan kartlegge den enkelte sine behov
 • er ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft eller der barn er pårørande
 • har oversikt over relevante tilbod og tenester som kan passe for deg og dine pårørande
 • skal bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunen


Korleis komme i kontakt med kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar

Du kan ta kontakt sjølv eller be legen din, sjukehuset eller andre om å formidle kontakt.

 

Pallativt rom i Fjaler kommune

Kommunen har eit rom ved Fjaler sjukeheim for personar med behov for lindrande behandling. Eit slik rom kan nyttast ved alvorleg sjukdom eller i livets sluttfase, og er tilrettelagt for at pårørande kan vere med under opphaldet.

 

Kontakt oss:

Kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar
Charlotte Bjørvik
Telefon: 57 73 81 53 / 952 55 930

Ressurssjukepleiar
Marit Halsnes
Telefon: Tenestekontoret/kreftsjukepleiar formidlar kontakt

Tenestekontoret ved Fjaler sjukeheim
Telefon: 57 73 81 26       

Kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar
 • Tlf: 57738153
 • Mob: 95255930
 • E-post:  
Leiar tenestekontoret
 • Tlf: 5773 8126
 • Mob: 0
 • E-post: