Koronapandemien - Informasjon til brukarar og pårørande i heimetenesta

Heimetenesta vil så langt det er mogeleg tilby tenester som normalt, men når tal smitta aukar, vil vi få mangel på helsepersonell. Det betyr at omsorgstenesta vil måtte prioritere ressursane der det er størst behov og mot dei som vert alvorleg sjuke.
Informasjonsskriv frå heimetenesta i høve korona-pandemien  (PDF, 479 kB)

 

Heimeteneste