Fysioterapi - behandling, opptrening og hjelpemiddel

Ved Fysioterapitenesta i Fjaler kan ein ved naudsynt behov for helsehjelp nytte seg av fysikalsk behandling, opptrening og rehabilitering.

Ein kan ta direkte kontakt med tenesta og få oppfølging utan å ha med rekvisisjon frå fastlege. Både fastlegar og legar frå spesialtenesta vil framleis ha høve til å sende rekvisisjon til Fysioterapitenesta i Fjaler.
 

Tenestene våre

Fysioterapeutane våre gjer deg individuell undersøking, behandling og opptrening etter anerkjende fysioterapimetodar. Vi legg vekt på at du skal få god informasjon slik at du kan vere aktiv og deltakande og får gode føresetnader for å gjere eigne val i høve sjukdom/skade og livssituasjon.

Våre terapeutar er no, etter samhandlingsreforma, mykje delaktig i rehabilitering/ opptreningsfasen til pasientar etter at dei er utskrivne frå sjukehus og når dei treng hjelp til å få løfta sitt funksjonsnivå.
ytterlegare for å komme tilbake til sine daglege aktivitetar.
 

Hjelpemiddelformidling

Ved akutt skade eller sjukdom kan du få ei mellombels nedsett funksjonsevne der du kan ha bruk for enkle hjelpemiddel. Dei mest vanlege hjelpemiddel ved slike høve har kommunen på eit lokalt lager ved Helsetunet, i underetasjen - same bygg som Fjaler sjukeheim - parkering og inngang på nordsida (mot fjorden).

Innanfor normal arbeidstid kan du vende seg til tilsette i fysioterapitenesta dersom du treng slike hjelpemiddel. På kveldstid eller helg kan du vende seg til personalet ved Fjaler sjukeheim.

Langtidslån

Dersom du har behov for varig utlån av tekniske hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral i Sogn og Fjordane, kan du få hjelp av tilsette ved fysioterapitenesta i Fjaler til å finne fram til rett hjelpemiddel og å søke om utlån. Dei som hjelper deg i denne prosessen har og eit ansvar for å følgje opp opplæring og tilpassing av hjelpemiddelet.

Du kan også vende deg til kommunen dersom det oppstår feil eller skade på hjelpemidla du har utlånt.
 

Det finst eit stort utval av tekniske hjelpemiddel til bruk ved:

  • nedsett rørsleevne eller forflytning
  • nedsett syn
  • nedsett hørsel
  • nedsett hukommelse eller behov for varsling
  • hjelpemiddel for menneske med psykiske lidingar
  • hjelpemiddel for menneske md psykisk utviklingshemming

Ein kan få hjelpemiddel til bruk i dagleglivet, til bruk i skule eller på arbeidsplass eller for å vere aktivt deltakande og hindre sosial isolasjon. Funksjonshemma barn og unge under 26 år kan og få hjelpemidlar til trening.


Syn- og høyrselkontakt

Ergoterapeut Malene Solheim er syn- og høyrselkontakt.

 

Kva kostar fysioterapiteneste?

Følgande takstar gjeld fysioterapitenester.

Eigenandel for frikort er 2460 kroner. Les meir om frikort og eigenandel på helsetenester på www.helsenorge.no


Kontakt oss

  • Fysioterapi/ ergoterapi sentralbord, telefon 57 73 81 15

  •  
Ivar Vårdal
Fagleiar Fysio- og ergoterapitenesta
E-post
Telefon 57 73 81 18
Malene Solheim
Ergoterapeut/frisklivsentral
E-post
Telefon 57 73 81 10
Mobil 907 05 003