Helse- og omsorgsstrategi Fjaler kommune 2018-2030

Helse- og omsorgsstrategien vart vedteken i kommunestyret 12.02.2018.

I kommunestyret 14.12.2015 vart det bestemt at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar. Formell styringsgruppe for helsestrategiarbeidet har vore formannskapet inkludert gruppeleiarar i Fjaler som ikkje er i formannskapet samt hovudverneombod og to tillitsvalde.


 

Helse- og omsorgsstrategien kan du lese her. (PDF, 953 kB)

Vedlegga er organisert som hyperkoplingar (HK) og du finn dei ved å trykke direkte på lenka i hovuddokumentet. Du finn dei også under:

HK1 Statistikkar og framskrivingar (PDF, 610 kB)

HK2 Arbeidsprosessen (PDF, 209 kB)

HK3 Lover, stortingsmeldinger, forskrifter og statlege føringar (PDF, 377 kB)

HK4 Ungdata (PDF, 189 kB)

HK5 Velferdsteknologi (PDF, 2 MB)

HK6 Innbyggjarundersøkinga i Fjaler 2017 (PDF, 2 MB)

HK7 Matombringingundersøkinga (PDF, 416 kB)

HK8 Organisering og lokalisering av helse- og omsorgstenestene (PDF, 206 kB)

HK9 Kommunale bustader i Fjaler oversikt (PDF, 197 kB)

HK10 Tildeling av omsorgstenester og omsorgstrapp (PDF, 208 kB)

HK11 Frisklivssentralen i Fjaler (PDF, 342 kB)

HK12 Folkehelseoversiktsdokument (PDF, 1011 kB)

HK13 Økonomiske og faglege betraktningar nye bygg og lokalisering (PDF, 357 kB)

HK14 Demensomsorg (PDF, 290 kB)

HK15 Vurderingar i høve omorganisering (PDF, 197 kB)

HK16 Ansvar og organsiering bustadsosialt arbeid i Fjaler kommune (PDF, 74 kB)

HK17 Tiltaksdelen av helsestrategiplanen (PDF, 246 kB)