Helse- og omsorgsstrategi Fjaler kommune 2018-2030

Det vart vedtatt i kommunestyret 14.12.2015 at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar.

Formell styringsgruppe for helsestrategiarbeidet har vore formannskapet inkludert gruppeleiarar i Fjaler som ikkje er i formannskapet samt hovudverneombod og to tillitsvalde.

Strategien er organisert i eit dokument med hyperkoplingar for at det skal vere mest mogleg lettlest, men likevel at mest mogleg dokumentasjon og underlagsdata skal vere tilgjengeleg.

Helse- og omsorgsstrategien vert no lagt ut på høyring med frist for innspel 10.januar 2018.