Melding til barneverntenesta

Det er viktig at du melder til barnevernet dersom du er bekymra for eit barn. Meldinga frå deg kan vere viktig for barnet eller ungdomen det gjeld. Barn og ungdom kan også sjølv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifrå til barnevernet

  • Telefon 57 73 80 30 i arbeidstida kl. 08.00–15.45 (08.00–15.00)
  • Personleg oppmøte: Dalstunet 20, Fjalerhuset 2. etasje
  • Post Hafs barnevernteneste, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord

 

Send skjema til:
HAFS barnevernteneste
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord
 

Du kan vere anonym

Du kan velje å vere anonym om du er privatperson. Barneverntenesta ønsker likevel helst at du seier kven du er, fordi det gir saka større truverde.  

 

Meldeplikt

Offentleg tilsette har plikt til å gi opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at eit barn blir utsett for mishandling, andre former for alvorleg omsorgssvikt eller når eit barn har vedvarande alvorlege adferdsvanskar. Melding frå offentlege instansar skal vere skriftleg.

Les meir om meldeplikt her


Kva skjer vidare

Meldinga blir gjennomgått innan ei veke. Akuttsaker blir avgjort straks. Innan vekesfristen skal barnevernet starte ei undersøking eller henlegge meldinga dersom meldinga ikkje gjev grunnlag for undersøking.

Barnevernteneste skal gje tilbakemelding til den som har sendt melding innan tre veker etter at meldinga vart mottatt. Tilbakemelding kan unnlatast i tilfelle der meldinga er openbar grunnlaus, eller der særlege omsyn talar mot å gi tilbakemelding. 

Ei undersøking skal gjennomførast snarast og seinast innan tre månader. Undersøkinga skal vere tilpassa saka sin alvorsgrad. Denne fristen kan utvidast til seks månader. Dersom undersøkinga gir grunnlag for tiltak, skal barneverntenesta iverksette tiltak etter lova.

Les meir om gangen i ei barnevernssak på Bufdir sine nettsider


Lover og foreskrifter