Hjelpetiltak i barnevernstenesta

Barneverntenesta set inn hjelpetiltak for å hjelpe barn og foreldre i vanskelege omsorgssituasjonar. Hjelpetiltaka er tilpassa den einskilde familie sine behov, og skal ha som mål å føre til betring av dei utfordringane barnet og familien opplever.

Barneverntenesta kan i samarbeid med foreldre og barn sette inn fleire ulike hjelpetiltak.

Eksempel på hjelpetiltak er

 • Råd og rettleiing frå aktuelle instansar
 • Behandlingstilbod i heimen
 • Ansvarsgruppe  
 • Oppfølgingstiltak i heimen
 • Besøksheim  
 •  Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt
 • Barnehage
 • Skulefritidsordning
 • Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon
 • Økonomisk stønad 
 • Få hjelp til hybelopplegg