Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Hjelpetiltak i barnevernstenesta

Barneverntenesta set inn hjelpetiltak for å hjelpe barn og foreldre i vanskelege omsorgssituasjonar. Hjelpetiltaka er tilpassa den einskilde familie sine behov, og skal ha som mål å føre til betring av dei utfordringane barnet og familien opplever.

Barneverntenesta kan i samarbeid med foreldre og barn sette inn fleire ulike hjelpetiltak.

Eksempel på hjelpetiltak er

  • Råd og rettleiing frå aktuelle instansar
  • Behandlingstilbod i heimen
  • Ansvarsgruppe  
  • Oppfølgingstiltak i heimen
  • Besøksheim  
  •  Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt
  • Barnehage
  • Skulefritidsordning
  • Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon
  • Økonomisk stønad 
  • Få hjelp til hybelopplegg