Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

 • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
 • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
 • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Hjelpetiltak i barnevernstenesta

Barneverntenesta set inn hjelpetiltak for å hjelpe barn og foreldre i vanskelege omsorgssituasjonar. Hjelpetiltaka er tilpassa den einskilde familie sine behov, og skal ha som mål å føre til betring av dei utfordringane barnet og familien opplever.

Barneverntenesta kan i samarbeid med foreldre og barn sette inn fleire ulike hjelpetiltak.

Eksempel på hjelpetiltak er

 • Råd og rettleiing frå aktuelle instansar
 • Behandlingstilbod i heimen
 • Ansvarsgruppe  
 • Oppfølgingstiltak i heimen
 • Besøksheim  
 •  Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt
 • Barnehage
 • Skulefritidsordning
 • Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon
 • Økonomisk stønad 
 • Få hjelp til hybelopplegg