Planstrategi

Kommunal planstrategi skal vedtakast seinast eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Føremålet er å få drøfta og få klargjort kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å leggje til rette for ønskja utvikling ikommunen.

Planstrategidokumentet drøftar utviklingstrekk i kommunen, og med bakgrunn i dette planbehovet i kommunestyreperioden. I kva grad det er behov for revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal særskilt takast opp til vurdering.

 

Planstrategi for Fjaler kommune 2016 - 2019 (PDF, 792 kB) vart vedteke i kommunestyre 17.10.2016.