Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Planstrategi

Kommunal planstrategi skal vedtakast seinast eit år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Føremålet er å få drøfta og få klargjort kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å leggje til rette for ønskja utvikling ikommunen.

Planstrategidokumentet drøftar utviklingstrekk i kommunen, og med bakgrunn i dette planbehovet i kommunestyreperioden. I kva grad det er behov for revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal særskilt takast opp til vurdering.

 

Planstrategi for Fjaler kommune 2016 - 2019 (PDF, 792 kB) vart vedteke i kommunestyre 17.10.2016.