Planstrategi

Alle kommunar skal utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi seinast eit år etter at nytt

kommunestyre er konstituert. Føremålet er å få drøfta og klargjort kva planoppgåver

kommunen bør starte opp eller vidareføre for å leggje til rette for ønskja utvikling i

kommunen. Slik gjer ein planleggingsarbeidet i kommunen meir formålstenleg og effektivt.

 

Planstrategi for Fjaler kommune er ikkje ein plan, og difor ikkje ein arena for å vedta

målsettingar og strategiar. Planstrategidokumentet drøftar utviklingstrekk i kommunen, og

med bakgrunn i dette planbehovet i kommunestyreperioden. I kva grad det er behov for

revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal særskilt takast opp til vurdering.

 

Kommunestyret vedtok i møte 05.09.2016 i sak 084/16 å leggje framlegg til planstrategi for Fjaler kommune 2016-2019 ut til offentleg ettersyn jf. Plan og bygningslova § 10-1.

 

Alle relevante dokument er tilgjengeleg på https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_fjaler/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016007121&Mid1=10312&

 

Frist for å komme med merknadar er sett til 13. oktober 2016 og skal sendast til;

 

Fjaler kommune

Postboks 54

6961 Dale i Sunnfjord

 

Ev. e-post; post@fjaler.kommune.no

 

Om spørsmål ta gjerne kontakt med underteikna på tlf. 57738054/ mob. 41103822 ev. e-post mlu@fjaler.kommune.no

Publisert av Martin Lundgård. Sist endra 13.09.2016