Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Slik søkjer du byggsak

ByggSøk stenger for nye søknader 1. oktober 2020. Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert Fellestenester BYGG, ei digital teneste for automatisk kontroll av byggesøknader før innsending til kommunen.

Du kan lese meir om dei nye løysingane på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

Her søkjer du byggesak

Lag byggesøknad her : https://dibk.no/tjenestene

Åtte steg frå ide til søknad https://dibk.no/tjenestene

Papirskjema

Om du ikkje ynskjer å søkje elektronisk finn du søknadsskjema for manuell utfylling og innsending på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. Last ned byggesaksblankettar her

 

Vedlegg til søknad

Det skal leggast ved teikningar, dvs. plan-, snitt-, og fasadeteikningar samt situasjonsplan (kartutsnitt) som viser arealbruken på tomta.

For større byggetiltak og nybygg kan søknader ikkje sendast av tiltakshavar sjølv. Søknader må sendast inn av føretak som kan godkjennast som ansvarleg søkjar. Ansvarleg søkjar skal syte for at søknaden er komplett.

Følgjande tiltak er ikkje søknadspliktig