Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Deling av grunneigedom

Ved deling av grunneigedom vert ein del av eigedomen frådelt slik at denne delen vert ei eiga sjølvstendig eining med tildelt gards- og bruksnummer.

Ynskjer du å dele eigedomen din eller skilje ut ei tomt, må det søkjast om løyve til dette. Det er grunneigar/ heimelshavar som må søkje kommunen om løyve.

Ved Karlsfjøra i Flekke - Klikk for stort bileteFylgjande må sendast til kommunen

          Finn nabovarslingsblankettar

  • Situasjonskart i målestokk 1:1000 som viser plassering av den omsøkte tomta.
  • Avkøyrsleløyve frå Statens vegvesen dersom tomta skal ha avkøyrsle frå fylkesveg/ riksveg.
  • Eventuelle nabomerknader med kommentarar frå søkjar.
  • Eventuell søknad om dispensasjon. Ved søknad om deling av tomt som ikkje er i samsvar med arealplan, må det søkjast dispensasjon. NB Ved nabovarsling må det merkast at søknaden også treng dispensasjon. Dispensasjonssøknaden skriv du i eit vanleg brev.

I tillegg må søknaden innehalde

  • Dersom det er behov for vegrett, må vegen teiknast inn på situasjonskartet.
  • Dersom eigedomen treng ny avkøyrsel frå offentleg veg, må denne markerast på situasjonskartet.
  • Avtale om retten til tilkopling til private vass- og avlaupsleidningar må leggast ved dersom det er aktuelt.

Det må vere gjeve løyve til frådeling før det vert halde kart- og delingsforretning (oppmåling) over den nye eigedomen. Det er kommunen som er ansvarleg for gjennomføring av kart- og delingsforretning.

 

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler må og handsame saka etter jordlova. Kontakt landbruksforvaltninga for meir informasjon eller sjå tenester under landbruk Askvoll kommune.