Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Søknad om barnehageplass

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 1. mars.
 

Korleis søkje plass

Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Du loggar inn i Visma Flyt barnehage for å

 • søkje plass for første gang
 • søkje endring av plasstype
 • søkje overføring til annan barnehage i kommunen
   

Logg inn i Visma Flyt Barnehage

 

Kven har rett på barnehageplass?

 • Barnet må vere fylt eit år innan utgangen av november
 • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 2020

Dei kommunale barnehagne har vedtekter for opptakskriteria.


Prisar

Betalingsatsar frå 1. januar 2020

Dei kommunale barnehagane har tilbod om 100%- og 60%-plassar. Med forbehald om godkjenning i kommunestyret 6. februar 2020, vil det bli tilbod om 4-dagarsplass for barnehageåret 2020/21. 

Betalingssatsar barnehage frå 1. januar 2020
Tilbod Pris
100 % plass Kroner 3135 per månad
60 % plass Kroner 2194 per månad
Kjøp av ekstradagar Kroner 200 per dag
Gebyr ved for seint henta barn 150 for kvar påbegynt halvtime
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn, 50 % for 3. eller fleire barn
Matpengar Flekke barnehage Kroner 390 per månad
Matpengar Våge barnehage og Yksnebjør barnehage Kroner 330 per månad

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kom nye nasjonale moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage i 2015.

 • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 533 500 kroner skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass. Frå 1. august 2019 er inntektsgrensa sett til 548 500 kroner.
 • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld frå august 2016 for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 450 000 kroner. Frå 1. august 2019 vil retten til gratis kjernetid også gjelde for 2-åringar.

 

Her kan du lese meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer.
 

Barnehagekonsulent/Styrar
 • Tlf: 5773 8067
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: