Søknad om barnehageplass

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 01. mars.
 

Korleis søkje plass

Du søkjer barnehageplass gjennom Visma Flyt Barnehage sin føresetteportal, der du loggar inn med elektronisk ID via ID-porten.

Du loggar inn i Visma Flyt barnehage for å

  • søkje plass for første gang
  • søkje endring av plasstype
  • søkje overføring til annan barnehage i kommunen
     

Logg inn i Visma Flyt Barnehage

 

Barnehagetilbodet frå hausten 2019

Dei kommunale barnehagane har frå hausten 2019 tilbod om 100%- og 60%-plassar.

Lovfesta rett til plass

Rett til barnehageplass gjeld for barn som fyller eit år seinast innan utgangen av november det året det vert søkt om plass. Dei vil ha rett på plass frå og med den månaden dei fyller 1 år dersom det vert søkt ved hovudopptaketet.
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kom nye nasjonale moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage i 2015.

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 533 500 kroner skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass. Frå 1. august 2019 er inntektsgrensa sett til 548 500 kroner.
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld frå august 2016 for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 450 000 kroner. Frå 1. august 2019 vil retten til gratis kjernetid også gjelde for 2-åringar.

Her kan du lese meir om redusert foreldrebetaling og korleis du søkjer.