Søknad om barnehageplass 2017-2018

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 21. august 2017.

Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadsstad og fristar.

Søknadsfrist er 1. mars.

Yksnebjør barnehage - Klikk for stort bilete

Korleis søkje plass

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Er du ny søkjar treng du ikkje logge deg inn for å sende søknad. Har du alt plass, må du logge deg inn dersom du skal søkje om endra barnehageplass.

Du får svar på søknad via e-post. For å svare på tilbodet må du logge deg inn på same nettstad som du søkte.

Gå til barnehagesida for meir informasjon om opptaket.

 

Barnehagetilbodet frå hausten 2017

Dei kommunale barnehagane har frå hausten 2016 tilbod om 100%- og 60%-plassar. Sjå heimesida til den private barnehagen, Elvetun barnehage, for deira tilbod.

Lovfesta rett til plass

Med atterhald om endeleg vedtak i Stortinget, vert ordninga med lovfesta rett til plass utvida til å gjelde barn som vert 1 år i november 2017. Dei vil ha rett på plass frå og med den månaden dei fyller 1 år dersom dei vert søkt for ved hovudopptaket.

Redusert foreldrebetaling

Det kom nye nasjonale moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage i 2015.

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 500.500 kr. skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass.
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld frå august 2016 for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 450.000 kr.

Les meir om foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratet si nettside

 

Korleis søkje redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling, vedlagt sist tilgjengelege sjølvmelding, skal sendast til
Fjaler kommune v/barnehageansvarleg innan 1. juni. Dersom det vert vesentleg og varig endring i inntekta til hushaldet i løpet av året, skal ny søknad og dokumentasjon sendast inn.

Søknadsskjema til redusert foreldrebetaling finn du på Fjaler kommune si heimeside under sjølvbetening.

Publisert av Elin Ullebø Ulvik. Ansvarleg Gro Rysjedal. Sist endra 18.09.2017 av Elin Ullebø Ulvik
Søknadsskjema (1)
 
 
Login for redigering