Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Reduksjon i foreldrebetaling

Frå 01.mai 2015 skal ingen hushaldningar betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. I 2019 gjeld denne ordninga for hushaldningar som har ei samla inntekt lågare enn kr 541 500 kroner per år.

 

Gratis kjernetid

Frå 01.august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1.august 2018 gjeld dette hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn kr 533 500 kroner per år.

 

Korleis søkje

Du finn meir informasjon om reduksjon i foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet si heimeside.

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for komande barnehageår skal sendast til Fjaler kommune innan 01.juni.

Det kan søkjast om reduksjon gjennom heile året, men retten til moderasjon gjeld frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet dersom søknaden kjem inn etter 1.juni.

Søknad vedlagt sist tilgjengelige sjølvmelding sendast elektronisk.

 

Søknadsskjema finn du på nettsida til Fjaler kommune under sjølvbetening og skjema.