Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage


Reduksjon i foreldrebetaling

Ingen hushaldningar skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. Dette gjeld både kommunale og private barnehagar.

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke.

Frå 1.august 2020 gjeld dette hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 566 100 kroner per år. Frå august 2019 vart retten til gratis kjernetid utvida til også å gjelde 2-åringar.

Korleis søkje

Du finn meir informasjon om reduksjon i foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet si heimeside.

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for komande barnehageår skal sendast til Fjaler kommune innan 1.juni.

Det kan søkjast om reduksjon gjennom heile året, men retten til moderasjon gjeld frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet dersom søknaden kjem inn etter 1.juni.

Søknad vedlagt sist tilgjengelige sjølvmelding sendast elektronisk.

 

Søknadsskjema finn du på nettsida til Fjaler kommune under sjølvbetening og skjema.

Barnehagekonsulent/Styrar
  • Tlf: 5773 8067
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: