Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Klikk for stort bileteReduksjon i foreldrebetaling

Ingen hushaldningar skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass. Hushaldningar med samla inntekt under 557 333 kroner (justert frå 01. august 2019) kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjeld både kommunale og private barnehagar.

 

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke.

Frå 1.august 2019 gjeld dette hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 548 500 kroner per år. Frå august 2019 vert retten til gratis kjernetid utvida til også å gjelde 2-åringar.

 

Korleis søkje

Du finn meir informasjon om reduksjon i foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet si heimeside.

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for komande barnehageår skal sendast til Fjaler kommune innan 01.juni.

Det kan søkjast om reduksjon gjennom heile året, men retten til moderasjon gjeld frå og med første heile månad etter søknadstidspunktet dersom søknaden kjem inn etter 1.juni.

Søknad vedlagt sist tilgjengelige sjølvmelding sendast elektronisk.

 

Søknadsskjema finn du på nettsida til Fjaler kommune under sjølvbetening og skjema.