Hafs barnevernteneste

HAFS barnevernteneste har ansvar for barneverntenester i kommunane Hyllestad, Askvoll, Solund og Fjaler.

Målgruppe

Barneverntenesta si målgruppe er born og unge i alderen 0 til 18 år og familiane deira. Når ungdomane samtykkjer kan tiltak som er sett i verk før fylte 18 år, oppretthaldast eller erstattast inntil ungdomen fyller 23 år.

Kontorstad

Du finn oss i andre etasje på Fjalerhuset i Dale.