Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Slik søkjer du byggsak

ByggSøk stenger for nye søknader 1. oktober 2020. Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert Fellestenester BYGG, ei digital teneste for automatisk kontroll av byggesøknader før innsending til kommunen.

Du kan lese meir om dei nye løysingane på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

Her søkjer du byggesak

Lag byggesøknad her : https://dibk.no/tjenestene

Åtte steg frå ide til søknad https://dibk.no/tjenestene

Papirskjema

Om du ikkje ynskjer å søkje elektronisk finn du søknadsskjema for manuell utfylling og innsending på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. Last ned byggesaksblankettar her

 

Vedlegg til søknad

Det skal leggast ved teikningar, dvs. plan-, snitt-, og fasadeteikningar samt situasjonsplan (kartutsnitt) som viser arealbruken på tomta.

Viss tiltaket ikkje er i samsvar med gjeldande plan, må det søkjast om dispensasjon frå plan, eventuelt frå byggegrensa mot sjø og vassdrag. Område som er avsett til landbruk-, natur- og friluftsområde i arealdelen av kommuneplan må ofte ha dispensasjon for dei fleste tiltak. 

For større byggetiltak og nybygg kan søknader ikkje sendast av tiltakshavar sjølv. Søknader må sendast inn av føretak som kan godkjennast som ansvarleg søkjar. Ansvarleg søkjar skal syte for at søknaden er komplett.

Følgjande tiltak er ikkje søknadspliktig viss dei er i samsvar med gjeldande plan