Brannvern

Kommunestyret har vedteke eiga brannordning for kommunen. Brannvernet har ein førebygggjande del som er feiing og tilsyn. I tillegg kjem brannberedskap og vaktordning.


Brannvesenet i Fjaler

Brannstasjonen er i Dale, i Trolleskaret. Fjaler brannvesen har 18 deltidsansatte. Brannvesenet er tilknytt alarmsentralen i Sogn og Fjordane som ligg i Florø.

  • Ring 110 ved brann.

 

Konstituert brannsjef: Eivind Antonisen, telefonnummer 906 21 968

Tilsyn bustad

Feiaren gjennomfører tradisjonell feiing av skorsteinar og tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygningar.  Det brannførebyggjande arbeidet vert prioritert høgt. Tilsyn med bustadar er ei lovpålagt oppgåve for det lokale brannvernet.

Du vil få melding om feiing og tilsyn eit par dagar før.  

Feiing

Bustadhus med skorstein vert feia/kontrollert etter behov. Feiefrekvensen vert fastsett ut i frå erfaringar frå tidlegare feiingar og fyringsmønster. Feiing og tilsyn skal utførast minst kvart 4. år.

Du vil få melding om feiing og tilsyn eit par dagar før.  
 

Kontaktinformasjon til feiar:

Morten Flaterås, telefon 48 15 11 60

 

Bålbrenning

I tida 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp eld nær skog og mark utan løyve frå kommunen. Melding om brenning skal godkjennast av brannvakta i Fjaler kommune. Du må bruke skjema for å gje melding.

Melding om planlagt bålbrenning skal sendast gjennom elektronisk skjema:
 

Skjema for melding om bålbrenning

 

Informasjon til deg som skal tenne bål

Sjå informasjon frå Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap om skogbrannfare, bålbrenning og grill. (PDF, 205 kB)