Busetjing og integrering av flyktningar


Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busetjast i ein kommune. Fjaler kommune buset kvart år flyktningar etter oppmoding frå Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

For kommunane er busetjing av flyktningar ei frivillig oppgåve, og det er kommunane som vedtek kor mange flyktningar dei ynskjer å busetje. Ved å gjere vedtak om busetjing, forpliktar kommunen seg mellom anna til å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med integreringslova.

 
Flyktningtenesta i Fjaler

Flyktningtenesta i Fjaler kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen.

Flyktningetenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad
  • Etablering og oppfølging i bustad
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med introduksjonslova

I Fjaler kommune har alle dei kommunale tenestene ansvar for å busetje flyktningar innanfor sine tenesteområde. Flyktningtenesta jobbar difor mellom anna opp mot barnehage, skule, vaksenopplæring, kulturkontor, Fjaler frivilligsentral og ulike helsetenester i kommunen, og har i denne samband ei koordinerande rolle.

 

Korleis kan du bidra?

Ynskjer du å bidra høyrer flyktningetenesta gjerne i frå deg.

Arbeids- og språkpraksis

Flyktningane som kjem til Fjaler kommune skal, som ein del av introduksjonsprogrammet, ut i språkpraksis. Språkpraksis inneberer at ein skal praktisere norsk på ein arbeidsplass. Språkpraksis er ein viktig del av flyktningane si kvalifisering og integrering og ei naudsynt erfaring når deltakarane skal ut i ordinært arbeid etter fullført program. Gjennom språkpraksisar får flyktningane arbeidserfaring, samtidig som dei tileignar seg kunnskap om det norske arbeidslivet.

 

Ynskjer du å ha ein flyktning i språkpraksis i di bedrift?  

Bedrifter som kan stille med språkpraksisplassar kan ta kontakt med flyktningetenesta.

 

 

Florence Hamper
Flyktningekonsulent
E-post
Telefon 57 73 80 59
Mobil 479 71 722