Bustønad

Kva er bustønad?

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader. Husbanken og kommunen samarbeider om ordninga om bustønad. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadane og har all kontakt med deg som søkjar.  
 

Kven kan få bustønad?

På nettsidene til Husbanken kan du sjå kven som kan få bustønad, kva slag krav som gjeld for bustaden og kva slag grenser for inntekt som gjeld. 

Sjekk om du kan få bustønad

 

Korleis søkjer ein bustønad?

Søknadsfristen for bustønad er den 25. kvar månad. Utbetalinga kjem omkring den 20. i månaden etter. Om du får innvilga bustønad, blir søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, blir søknaden din overført til neste månad automatisk.

Søk bustønad

 

Du må melde frå om endringar

Du har plikt til å melde frå om det er endringar i opplysningane du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.

Melde frå om endringar

 


Klage på vedtak om bustønad


Dersom du meiner noko er feil i vedtaket, kan du klage innan 3 veker frå du fekk melding om vedtaket.

Klage på vedtak om bustønad

 

 

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om bustønad på

Husbanken sine sider om bustønad.

 

Du kan og ta kontakt med NAV Fjaler for å få hjelp og rettleiing.