Byggesak

Her finn du informasjon om kva du må gjere før du søkjer , korleis du søkjer, og om ferdigattest.


Dette må du gjere før du søkjer:

Arealplan - kva seier den om min eigedom?

Før du bygger, river eller gjer endringar må du sjekke kva planer og føresegner som gjeld for din eigedom. Det vil vere avgrensingar i kommune- eller reguleringsplan på kva og korleis du kan bygge. Dette vil typisk vere avgrensing i storleik, høgde, takvinkel og liknande. Kor mykje du kan bygge på eigedomen er til dømes avhengig av kva føresegene tillet på eigedomen og kor mykje du har bygd frå før. Ta kontakt med kommunen for opplysningar om dette.
 

Kommunekart

plankartet kan sjåast digitalt på www.kommunekart.com. Zoom inn på Fjaler kommune, trykk på «Kartlag» i øvre venstre hjørnet, merk av «Arealplan» og «Kommuneplanen sin arealdel 2020-2032» i menyen til høgre.
 

Avstand til nabogrense

Dersom ikkje anna er fastsett i reguleringsplan er hovudregelen at bygg skal plasserast minst 4 meter frå nabogrensa.

Det vert vurdert unntak frå hovudregelen dersom:

  • du har skriftleg samtykke (fråstandserklæring) frå naboen.
  • søknaden gjeld oppføring av garasje, uthus ol mindre tiltak med samla bruksareal eller bebygd areal mindre enn 50 m2.
     

Avstand til offentleg veg

Dersom ikkje anna er fastsett i reguleringsplan, skal minste avstand frå bygg til midten av kommunal- og fylkesveg vere minst 15 meter og minst 50 meter frå midten av riks- og fylkesveg (som tidlegare var klassifisert som riksvegar). Skal bygge nærare enn dette, må du søke vegmyndigheita (kommunen eller Statens Vegvesen) om dispensasjon frå byggegrensa langs offentleg veg.
 

Graving og forureining

Dersom tiltaket medføre graving og det er mistanke om forureining i grunnen, må det gjerast grunnundersøkingar. Tiltaksplan skal sendast til kommunen for godkjenning.

På Miljødirektoratet sine heimesider finn du meir informasjon om forureina grunn
 

Tiltak i sjø

Tiltak i sjø som kan påverke tryggleiken eller framkomstmogleigheit i eit sjøområde krev godkjenning jamfør hamne og farvasslova §14.

Døme på dette er bygging, graving, mudring, utfylling, utlegging av sjøkabel, utlegging av flytebrygger, utlegging av bøyer, båtrace og liknande arrangement i strandsona eller liknande. Tiltaket kan vere enten midlertidig eller permanent.

Alden hamneområde handsamer saker etter hamne- og farvasslova.
 

Riving

  • Du må varsle eventuelle panthavarar eller kreditorar som har pengehefte i eigedomen før du sender inn søknad om løyve til riving.
  • Der bygningen er tilkopla kommunalt vatn- og avlaupsnett må du kontakte Teknisk kontor.


Slik søkjer du byggesak

ByggSøk stenger for nye søknader 1. oktober 2020. Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert Fellestenester BYGG, ei digital teneste for automatisk kontroll av byggesøknader før innsending til kommunen.

Du kan lese meir om dei nye løysingane på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider

Vedlegg til søknad

  • Det skal leggast ved teikningar, dvs. plan-, snitt-, og fasadeteikningar samt situasjonsplan (kartutsnitt) som viser arealbruken på tomta.
  • Viss tiltaket ikkje er i samsvar med gjeldande plan, må det søkjast om dispensasjon frå plan, eventuelt frå byggegrensa mot sjø og vassdrag. Område som er avsett til landbruk-, natur- og friluftsområde i arealdelen av kommuneplan må ofte ha dispensasjon for dei fleste tiltak. 
  • Skjema for søknad om sanitærabonnement 

For større byggetiltak og nybygg kan søknader ikkje sendast av tiltakshavar sjølv. Søknader må sendast inn av føretak som kan godkjennast som ansvarleg søkjar. Ansvarleg søkjar skal syte for at søknaden er komplett.
 

Tiltak som ikkje er søknadspliktige
 

Følgjande tiltak er ikkje søknadspliktig viss dei er i samsvar med gjeldande plan

 

Skjema for melding:

 

Ferdigattest

Attesten blir gitt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt. Dersom det er sendt inn ein søknad via ein ansvarleg søkjar er det ansvarleg søkjar som skal søkje om ferdigattest.


Midlertidig bruksløyve

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikkje er farleg å ta i bruk bygningen, kan du også søkje om midlertidig bruksløyve. I løyve skal det gå fram kva arbeid som gjenstår og du får ein frist for å ferdigstille. Eit midlertidig bruksløyve gjer at bygningen kan takast i bruk før du har mottatt ferdigattest.
 

Byggesaksgebyr

Prisliste over kommunale gebyr

Lill Hege Olset
Ingeniør
E-post
Telefon 57 73 80 41
Inger Kristin Aamot
Ingeniør
E-post
Telefon 57 73 80 49