Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

 • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
 • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Informasjon til tilsette i Fjaler kommune

Vedtak om rett til utvida bruk av eigenmelding for heile arbeidsgjevarperioden ved pålagt karantene

Kommunedirektøren i Fjaler kommune har i dag gjort følgjande vedtak i sak 20/176-13:

Tilsette i Fjaler kommune kan nytte eigenmelding i 16 dagar samanhengande i samband med karantene etter pålegg frå myndigheitene grunna koronaviruset. Vedtaket gjeld med tilbakeverkande kraft frå 15. mars 2020 og gjeld i første omgang ut april månad.
 

Bakgrunnen for vedtaket er at dei tilsette i Fjaler kommune ikkje skal belaste legetenesta og legevakt meir enn høgst nødvendig for å be om sjukmelding ved karantene.

 

Oppmøte og informasjon 13. mars 2020

Tilsette som jobbar innan helse og omsorg, inklusiv NAV og barneverntenesta, møter på jobb som planlagt i tida framover. Sjå melding om rett til barnepass for tilsette som har kritiske samfunnsfunksjonar.

Tilsette i oppvekst møter på jobb som planlagt fredag og vil få ny beskjed av sin leiar fredag morgon. Dei som ikkje kan møte grunna manglande barnepass til eigne barn, må melde dette til sin leiar omgåande.

Tilsette ved Reinhaldssentralen og Driftssentralen møter på jobb som planlagt fredag morgon. Vi vurderer reinhald og drift som kritiske samfunnsfunksjonar i denne situasjonen, og dei vil og difor ha rett til barnepass.
 

Andre tilsette vil få nærare beskjed frå sin leiar.

 

Barneskule- og barnehagetilbod der føresette har kritiske samfunnsfunksjonar eller har barn med særskilt omsorgsbehov:

 

Vi ønskjer færrast mogleg barn i barnehage og barneskule, og ber av omsyn til redusert smittespreiing at dei som ikkje har eit absolutt behov let vere og sende sine barn i barnehage og barneskule.

Det er viktig å oppretthalde helse- og omsorgstenester og andre kritiske samfunnsfunksjonar, samt å unngå at personer i risikogrupper blir brukt til barnevakt. Dette gjeld uavhengig av om arbeidsgjevar er offentleg eller privat.

Dei som har rett på barnehage- og barneskuletilbod er barn der føresette har oppgåver innan:

 • Helse og omsorgstenester
 • Apotek
 • Kriseleiing og krisestab
 • Brann/redning
 • Vatn/avløp
 • Finansielle tenester
 • Forsyningssikkerheit
 • Leveringssikkerheit
 • Transport
 • Telekom
 • Satelittbaserte tenester
 • Lov og orden


Desse vil ha tilbod i barnehage og på barneskule som vanleg.