På denne sida vil du finne dokument som er lagde ut til høyring.

 

Høyringsuttale kan du sende elektronisk. Du finn elektronisk høyringsuttale under sjølvbetening.

 

Til skjema høyringsuttale >

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av "Detaljreguleringsplan for Åsnes Sjø og Fritid", gbnr. 32/7 m.fl. Tiltakshavar er Magnum Opus Invest AS. Plankonsulent er Nordplan AS.

Plankart Steien.JPG

Formannskapet vedtok i møte 05.12.16, sak F 102/16 å leggje reguleringsplan for Steien gbnr 64/167 ut til offentleg ettersyn.

 

Føremålet med planen er tilrettelegging av areal til forretning, tenesteyting og bustad i samsvar med kommunedelplan for Dale. Utbetring av vegkryss mellom fv 57 x Jarstadvegen inngår og i planen.

Plangrense endring kommunedleplan.jpg

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 og §11-13 vert det med dette varsla oppstart av endring av deler av kommunedelplanen for Dale og offentleg ettersyn av planprogram. 

 
 
Login for redigering