Trekkfuglane kjem!

Mattilsynet treng hjelp av deg til å ta fugleinfluensaprøver! I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bere med seg smitte til Noreg. Mattilsynet vil difor intensivere overvåkinga av villfugl for tidleg å kunne oppdage når fugleinfluensa kjem til Noreg.

Trekkfugler.jpg - Klikk for stort bilete

Mattilsynet oppfordrar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller daude fuglar.

Slik melder du frå

Fuglar som er daude av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikkje aktuelle å undersøkje for fugleinfluensa.

Men finn du dette, bør du kontakte Mattilsynet:

  • Fleire (4-5) sjuke/ daude ”andefuglar” i eit avgrensa område i nærleik av vatn/sjø eller våtmark
  • Mange andre daude fuglar i eitt og same område
  • Daud rovfugl på typiske opphaldsstader for andefuglar
  • I Rogaland vil vi at folk skal melde frå om alle daude fuglar (treng ikkje vere 4-5) utan synlige ytre skader av artane andefuglar (ender, gjess og svaner), vadarar, åtselsfuglar (kråker og ravn) og rovfuglar.

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynleg landingsplass for desse trekkfuglane.

Andefuglar (ender, gjess og svaner), måkefuglar, vadarar, rovfuglar og åtselsfuglar (f.eks. kråker) er mest utsett for smitte.

Melding skal ein gje til Mattilsynet sitt distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i kvart einskild tilfelle vil vurdere trongen for å sende inn fuglen/ fuglane til nærare undersøking. Av omsyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller daude fuglar.

Store konsekvensar for tamme fuglar

Typen av fugleinfluensa som herjar i Sentral-Europa er ikkje farleg for menneske. Fugleinfluensaen er døydeleg for både ville og tamme fuglar. Det er difor viktig å sikre at ville fuglar ikkje kjem i kontakt med tamme fuglar i Noreg.

I tillegg til overvåkninga har Mattilsynet iverksett ei rekkje tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smittar tamme fuglar i Noreg. Mellom anna er det fastsett ei «Portforbudforskrift» som seier at tamme fuglar skal haldast innandørs eller ute under tett tak. Dette kravet gjeld for tamme fuglar som vil vere i følgjande område: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Dersom du har fjørfe og/eller andre fuglar i fangenskap (ikkje burfuglar innandørs) og bur i desse områda, må du også hugse å registrere fjørfehaldet ditt hos Mattilsynet.

 

Mattilsynet, region Sør og Vest

Telefon:22 40 00 00 / 22 77 82 47  / 926 21 686

Besøksadresse: Kyrkjevegen 332, 4325 Sandnes

Felles postadresse: Mattilsynet, region Sør og Vest, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

postmottak@mattilsynet.no

Sist endra 11.04.2017 22:36