Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus?
Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 

 

Støtteordning for kulturminnearbeid


Knytt til Kulturminneplan i Fjaler 2019-2023 er det oppretta ei støtteordning. Ordninga har søknadsfrist 1. oktober og det er for 2021 sett av 50 000 kroner.
 

Alle som driv med kulturminnearbeid i Fjaler kommune kan søkje støtte frå ordninga:

  • private eigarar og forvaltarar av kulturminne i kommunen. Eigarar og forvaltarar kan vere privatpersonar, stiftingar, frivillige organisasjonar og liknande.
  • privatpersonar, kommunale organisasjonar, frivillige lag og organisasjonar og andre lokale organ som driv med formidling av kulturminne.
     

Sjå kulturminneplan 2019–2023 og retningsliner for tildeling av kulturminnemidlar:

Send søknad innan 1. oktober til :

Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale I Sunnfjord

Epost: postmottak@fjaler.kommune.no

Søknadane vert behandla administrativt med formannskapet som klageinstans.
 

Ingeborg Tysnes
Leiar kultur
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054