Reguleringsplan FV 57 Strandanes Nistadlia - Offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Fv 57 Strandanes – Nistadlia ut på høyring og offentleg ettersyn etter vedtak i Formannskapet sak FOR-026/18.

Planområdet omfattar fv 57 med tilhøyrande sideareal på strekningen Strandanes – Nistadlia.

Planområdet er på om lag 227 dekar (daa). Strekninga på 4008m ligg langs sørsida av Dalsfjorden og er del av forbindelsen mellom Bygstad og Dale/Dalsfjordbrua. Planframlegget går i hovudsak ut på å utvide eksisterande veg, med utgangspunkt i den traséen som den har per i dag.

Plandokumenta er tilgjengelege nedanfor og på Fjalerhuset.  

Merknadar kan sendast:

elektronisk 

pr. post til Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord

eller på epost til post@fjaler.kommune.no

 

Frist for innsending av merknader er 25.05.2018.

 

Plandokument: