Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Klikk for stort bilete

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) lyser ut midlar for 2020. Målgruppa for tilskotsordninga er born og unge i familiar med sosiale eller økonomiske utfordringar. Søknadsfrist: 13.12.2019.

 

Målet for ordninga er å motverke eller dempe konsekvensen av fattigdom blandt born og unge. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å bedre moglegheitene for at fleire born og unge skal få delta på sosiale areaner og aktivitetar uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Tilskotsordninga gir støtte til tiltak som bidreg til at born og unge som veks opp i inntektsfattige familiar kan delta i kultur- og frititsaktivitetar, ferieaktivitetar og på alternative mestringsarenaer.

Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søkje om midlar via søkjarportalen til bufdir.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/