Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Koronastatus for Fjaler

Klikk for stort bilete 
Koronastatusen i artikkelen er henta frå Fjaler kommune si facebook side.

 

Korona status for Fjaler 3. april

Status Korona og beredskap før palmehelga:

I dag har vi hatt møte i kriseleiinga der også lensmann Åge Løseth deltok.
Vi har framleis ingen med påvist smitte i kommunen. Legekontoret melder at det også er lite spørsmål frå innbyggarane om testing.

Tema på møte elles var status på utstyr til helse, personalsituasjonen samt informasjon frå møte med Fylkesmannen torsdag.
Situasjonen påverkar alle kommunale tenester på ulike måtar, men oppsummeringa frå kriseleiinga er at vi er så godt førebudde som vi kan vere på ein situasjon med mange smitta og sjuke.
Med tanke på den føreståande påsken så er også den ordinære beredskapen i kommunen på plass.
 

Korona status for Fjaler 27. mars

Litt oppdatering før helg! Vi kan oppsummere veka med at vi enda ikkje har nokon med påvist smitte i Fjaler.

Helsetenestene våre er godt rigga for å ta i mot Koronasmitta og sjuke når det kjem. Det er bra at vi har hatt god tid til å planlegge og tilrettelegge for mottak av Koronasjuke.
Så vil vi minne om at legekontoret sjølvsagt også tek i mot innbyggjarar med andre sjukdommar. Pga pandemien har vi redusert kapasitet, men om du får alvorlege symptom så ikkje nøl med å kontakte legekontoret på vanleg måte. Der vil du bli godt tatt i mot og får god hjelp vidare.

 

Koronastatus for Fjaler 24. mars

Det er framleis ingen stadfesta tilfelle av koronavirus i Fjaler kommune per 24. mars. Når det gjeld karantene så har vi ikkje tal på dette. Det vi veit er at nokon er i sjølvpålagt karantene etter heimkomst frå ferie o.l. Det er også helsepersonell som er i karantene og dette er avtala med nærmaste leiar. Å slutte å rapportere karantene er i hht avklaring med helsemyndigheitene.
 

Koronastatus for Fjaler 20. mars

Følgande forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphald på fritidseiendom mv. gjeld fram til og med 3.april ;
"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates..."

Personer som er i karantene etter paragraf 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter paragraf 4 i forskriften.»

 

Koronastatus for Fjaler 19. mars

Heller ikkje i dag har vi positive prøvesvar, så enda er det ingen i Fjaler som er koronasmitta som vi kjenner til.
Som vi har informert om tidlegare så legg vi opp til å vere offensive og ha tiltak for å møte ein situasjon med mange smitta og sjuke.
Vi er førebudd på at minst 25 prosent av dei tilsette vert sjuke og må difor ha backup for ein slik situasjon. Dette er mest utfordrande i helse og omsorg og difor er planlegging for å mø...te denne situasjonen svært viktig.
Det vil vere kritisk om alle 4 legane vert sjuke på same tid. Difor har vi no organisert legetjenesta i 2 kontor, med 2 legar i kjellaren på sjukeheimen og 2 i det ordinære legekontoret.
For å unngå å få smitta personar inn på legesenteret, blir det lagt opp til å teste i brakke på utsida av legekontoret.

Det er gledeleg og god hjelp i situasjonen at tilsette er fleksible og innstilte på å brette opp armane og gjere eit ekstra tak både no og framover. I kommuneleiinga er vi audmjuke og takksame for innsatsen.

 

Kort oppdatering om koronapandemien 18. mars

Heller ikkje i dag har vi personar med påvist smitte.
Men det er eit spørsmål om tid før vi har dei første påviste smittetilfella også i vår kommune.

Mikrobiologisk avdeling ved Helse Førde opplyser at det no vil ta ca to døgn fra prøve er tatt og til resultater er klart.
Pasienten vil sjølvsagt få direkte informasjon om testresultatet. Deretter vil legen informere kommunen som igjen vil informere gjennom dei offisielle informasjonskanalane som er kommunen si heimeside og Facebook-side.

I ein krevjande situasjon er det fint å registrere at innbyggarane er lojale mot råd og retningslinjer. Det opplever vi gjennom spørsmål til den lokale kontakttelefonen, søknader om dispensasjonar og andre henvendelsar.
Så minnar vi om at kvar og ein kan bidra til å redusere smitteutbrotet ved å minne kvarandre om hygienereglane. Det må vere lov å komme med ei venleg påminning dersom ein ser nokon som opptrer uforsiktig i forhold til råda som er så viktige at vi overheld.
 

Lokal telefonteneste

Vi minner og om den lokale telefontenesta som er open kvardagar mellom 09.00 og 14.00, på telefonnummer 976 89 290.