Høyring - lokale føreskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024

Fjaler kommune legg ut på høyring fem utkast til lokale føreskrifter til ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. 

Frist for å sende inn innspel er 24. juni 2024.

Kommunar og fylkeskommunar pliktar å sørgje for høyring, vedtak og offentleggjering av eigne lokale forskrifter i samsvar med ny opplæringslov som trer i kraft 01.august 2024.

Den nye opplæringslova inneheld fleire område der kommunar og fylkeskommunar skal gje forskrifter, i tillegg til område der dei kan gje forskrifter.

Fjaler kommune legg følgande fem utkast ut på høyring:

  • Lokal forskrift om permisjon frå opplæringa i Fjaler kommune
  • Lokal forskrift om skulefritidsordning i Fjaler kommune
  • Lokal forskrift om skulereglar og skuledemokrati for grunnskulen i Fjaler kommune
  • Lokal forskrift om hovudmål ved grunnskulen i Fjaler kommune
  • Lokal forskrift om skuleruta 2024/2025, Fjaler kommune

Alle fem forskrifter skal kunngjerast på Lovdata. Før kunngjering må dei vera høyrde og vedtekne i Fjaler kommunestyre.
 

Her kan du lese høyringsutkasta:

Høyringsbrev - Lokale føreskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024 (PDF, 133 kB)

Høyringsutkast - Lokale føreskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024 (PDF, 294 kB)
 

Slik sender du innspel:

Send innspel innan 24. juni 2024. Innspel som kjem inn etter fristen blir ikkje tatt med, då saka skal til politisk behandling.

Send inn innspel på ein av følgande måtar:

 

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til kommunalsjef for oppvekst, Kjell Roger Stien om det er noko du lurer på.