Høyring - Helse- og omsorgsstrategi Fjaler kommune 2018 - 2030

Helse.jpg - Klikk for stort bilete Det vart vedtatt i kommunestyret 14.12.2015 at Fjaler kommune skulle starte eit omfattande helsestrategiarbeid for å gjere kommunen i stand til å møte framtidige helse- og omsorgsutfordringar. Arbeidet starta hausten 2016 då Fjaler kommune engasjerte HIFUS/v Anette Wolff som prosjektleiar. Formell styringsgruppe for helsestrategiarbeidet har vore formannskapet inkludert gruppeleiarar i Fjaler som ikkje er i formannskapet samt hovudverneombod og to tillitsvalde.

Publisert av Kristin Rivedal Yndestad. Sist endra 29.11.2017

Kort oppsummert så er det nasjonale og lokalpolitiske føringar, samt kunnskap om lokale utfordringar og behov, som ligg i botnen for heile arbeidet. I tillegg har arbeidsperioden bestått i å utføre innbyggarundersøkingar og ha møter med tilsette, tilsettegrupper, arbeidslag, demensteam, velferdsteknologiteam, brukargrupper, frivillegheita og grendalag.

Strategien er organisert i eit dokument med hyperkoplingar for at det skal vere mest mogleg lettlest, men likevel at mest mogleg dokumentasjon og underlagsdata skal vere tilgjengeleg. Samleside for strategien finn du her.

Helse- og omsorgsstrategien i heilskap finn du her.

Helse- og omsorgsstrategien vert no lagt ut på høyring. Vi inviterer tilsette, lag, organisasjonar, innbyggjarar og andre interessente til å kome med innspel som gjeld helse- og omsorgsstrategien for Fjaler kommune.

Frist for høyringa er 10. januar 2018. Innspel kan sendast på e-post til postmottak@fjaler.kommune.no og merkast "høyringsuttale helse- og omsorgsstrategi".