Folkehelseprofil for Fjaler 2023

Illustrasjon av folk og hus - Klikk for stort bilete Foto er lånt frå Folkehelseinstituttet, Fhi.no

Kvart år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for kommunane og fylke. Ein folkehelseprofil er eit  dokument som gjev bilete av nokre sider ved folkehelsa i kommunen eller fylket. 

Bumiljø er temaet for folkehelseprofilen 2023, og indikatorar og figurar tar utgangspunkt i dette temaet. Indikatorane som blir presenterte i profilen er valde med tanke på helsefremjande og førebyggande arbeid, men er også begrensa av kva for data som er tilgjengelege på kommunenivå.

Sjå FHI sin folkehelseprofil for Fjaler kommune (PDF, 2 MB)