Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fjaler kommune sin beredskap under Korona - pandemien

Klikk for stort bilete 
Her finn du informasjon om kommunen si kriseleiing og møteverksemd, samt lokale lnformasjons- og kommunikasjonstiltak.

 

Kriseleiinga består av:

Bente Nesse – kommunedirektør

Kjetil Høgseth Felde – ordførar

Jakob Ravn – smittevernlege

Kjersti Valvik – kommunalsjef helse og omsorg

Heidi Roos – leiar helseteneste

Ingvar Flekke – kommunalsjef oppvekst

Camilla Valvik – personalsjef

Connie Hovland – kommunalsjef teknisk

Annikken Myklebust – økonomisjef

Iris Asperheim – sjukepleiar helse og omsorg

Anita H.Zadig – beredskapskontakt


Kriseleiinga nyttar også andre relevante ressursar ved behov.  Kriseleiinga har fast møte tre gonger pr. veke og elles ved behov.
 

Tema for møta er

 • statussituasjonen  
 • iverksetting av tiltak basert på nasjonale føringar og lokale omsyn
 • gjennomgang av spørsmål og problemstillingar
 • vurdering av kva informasjon som skal ut til tilsette og innbyggjarar

Kriseleiinga deltek også i jamleg telefonmøte med Fylkesmannen der ein får oppdatert informasjon og kan stille spørsmål.
 

Informasjon- og kommunikasjonstiltak sentrale mynde

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordna ansvaret for å handtere ein pandemi. Det inkluderar å formidle informasjon til innbyggjarane.

Det vil bli informert via slike kanalar:

 • Dagleg pressekonferanse (mot media).
 • Tiltak og informasjon på www.pandemi.no (mot alle).
 • Krisetelefon 800 40 085 mot innbyggjarane.
 • Plakatar og informasjonsmateriell frå Folkehelseinstituttet (til helsetenesta og publikum).

 

Informasjon- og kommunikasjonstiltak lokalt

Det er ordførar og kommunedirektør som har ansvar for å informere innbyggjarane, j.fr kommunen sin beredskapsplan.

 • Fjaler kommune brukar si heimeside som hovudinformasjonskanal. Her finn ein oppdatert informasjon frå sentrale mynde samt informasjon om lokale tiltak.
 • Fjaler kommune si facebook side
 • SMS varsling vil verte brukt ved behov, m.a. dersom det er endringar og utvikling i situasjonen som vi meiner krev rask varsling til alle innbyggjarar og bedrifter.
 • Om nødvendig vil vi i tillegg bruke NRK Sogn og Fjordane og lokalavisa Firda.
   

Prøvetaking

Det er eit spørsmål om tid før vi har dei første påviste smittetilfella også i vår kommune. Mikrobiologisk avdeling ved Helse Førde opplyser at det no vil ta ca. to døgn frå prøva er teken og til resultat er klart. Pasienten vil sjølvsagt få direkte informasjon om testresultatet. Legen vil deretter informere kommunen som igjen vil informere gjennom dei offisielle informasjonskanalane som er kommunen si heimeside og facebook side.
 

Legekontoret

Frå 18. mars vil legekontoret vere delt på to stader i Dale. Legane Werner Garre og Kari Anne Verlo vil vere lokalisert i det ordinære legekontoret, medan jakob Ravn og Inger Johanne Ravn har etalblert legekontor i kjellaren på helsetunet. Telefonnummert til legekontoret vil fortsatt vere 57 73 81 80 for begge lokasjonar.

I tillegg er det oppretta mobil teststasjon på parkeringsplassen framfor det ordinære legekontoret.

Det er framleis travelt og sjølv om videokonsultasjon fungerer vil det i denne situasjonen ikkje vere normal drift ved legekontoret framover. Vi ber om forståing for dette og oppfordrar også innbyggjarane om å søke informasjon på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, samt her på heimesida til Fjaler kommune.

 

Lokal telefonteneste

Frå måndag 16.mars vert det oppretta ei telefonteneste som innbyggjarane i Fjaler kan ringe dersom ein ikkje finn svar gjennom andre informasjonskanalar. Denne kjem i tillegg til kommunen sitt ordinære sentralbord og vert bemanna av sjukepleiar måndag til fredag, mellom kl. 09.00  og 14.00 på telefonnummer 976 89 290.


Kjetil Felde, ordførar

Bente Nesse, kommunedirektør