Detaljreguleringsplan Kvamen, del av gbnr 58/1 og 58/2 - vedtak av plan

Kommunestyret gjorde i møte den 10.12.2018 i sak KOM-096/18 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Kvamen, del av gbnr 58/1 og 58/2 vedteken.

 

Klikk for stort bilete

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jf. plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå det tidspunkt kunngjeringa om vedtaket er komme fram til vedkomande part. Krav om erstatning og innløysing etter plan- og bygningslova må vere framsett innan tre år etter kunngjeringa.

Vedtekne plandokument:

- Plankart (PDF, 2 MB)

- Føresegner (PDF, 134 kB)

- Planomtale (PDF, 5 MB)

- Saksprotokoll (PDF, 674 kB)