Detaljreguleringsplan Åsnes sjø og fritid - vedtak av plan

Kommunestyret gjorde i møte den 10.12.2018 i sak KOM-095/18 følgjande vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for Åsnes sjø og fritid vedteken, med plankart datert 05.02.2018 og føresegner datert 30.11.2018.

 

Klikk for stort bilete

Kommunstyret sitt vedtak kan påklagast, jf. plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå det tidspunkt kunngjering om vedtaket er komme fram til vedkomande part. Krav om erstatning og innløysing etter plan- og bygningslova må vere framsett innan tre år etter kunngjeringa.

Vedtekne plandokument:

- Plankart (PDF, 675 kB)

- Føresegner (PDF, 110 kB)

- Planomtale med konsekvensutgreiing

- ROS-analyse (PDF, 536 kB)

- Oppsummering av innspel (PDF, 150 kB)

- Flaumsonekartlegging (PDF, 5 MB)

- Fasade- og snitt (PDF, 4 MB)